HomeOrganisatieANBI

ANBI

Naam instelling: Stichting Comenius Museum
Fiscaal nummer: 003078991
Adres: Kloosterstraat 33
1411 RS Naarden
T. 035 - 6943045
E. info@comeniusmuseum.nl

Doelstelling

De Stichting Comenius Museum heeft conform artikel 1 van haar statuten als doelstelling het bevorderen van de aandacht voor het gedachtegoed van Jan Amos Comenius als veelzijdig geleerde in relatie tot de historische en hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van educatie, samenleving en zingeving. Ook stelt de stichting zich ten doel om samenwerking te bevorderen met personen en instellingen in binnen- en buitenland, die zich eveneens richten op Comenius’ culturele en intellectuele nalatenschap. Bij het realiseren van haar doelstelling is de stichting niet gericht op het maken van winst. Het realiseren van de doelstelling geschiedt zonder binding aan bepaalde politieke, religieuze of morele posities.

Beleidsplan op hoofdlijnen

Het Comenius Museum is een instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van en over Comenius, zijn gedachtegoed en zijn omgeving verwerft, behoudt en wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Het museum heeft de ambitie om uit te groeien van Comenius Museum naar Comenius Kenniscentrum. Het beleidsplan laat zich in hoofdlijnen vertalen in de wijze waarop het museum invulling wil geven aan deze ambitie en waar zij dan voor heeft te zorgen.

1. De zorg voor de instelling
De basis van de instelling is gelegen in het mausoleum waar Comenius begraven ligt en het inpandig verbonden museum dat over een collectie, archief, bibliotheek en documentatie beschikt. Het museum is een in het Museumregister geregistreerd museum.

2. De zorg voor de collectie
Sinds het ontstaan in 1892 is een museale collectie ontstaan rond de persoon en het werk van Jan Amos Comenius. Naast de museale collectie beschikt het museum over een eigen instellingsarchief vanaf 1892, een gespecialiseerde bibliotheek en documentatie. De museale collectie is grotendeels geregistreerd in AdLib. Aan de registratie van het archief, de bibliotheek en de documentatie wordt momenteel gewerkt.

Vervolgens zullen de geconstateerde leemten in de collectie zoveel mogelijk worden aangevuld om de basis voor de kenniscentrumfunctie te versterken.

3. De zorg voor het publiek
Het museum stelt de persoon en het werk van Comenius centraal en maakt daarbij gebruik van haar collecties en contacten. Met tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten zoals rondleidingen, onderwijsprogramma’s, lezingen, conferenties, publicaties, de Comeniusdag en Comenius Prijs en de website weet het museum uiteenlopende groepen belangstellenden en belanghebbenden te bedienen. Door samenwerking met instellingen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal terrein zal het museum voor het publiek herkenbaarder worden als informant en vraagbaak over Comenius en daartoe ook nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

4. De zorg voor de organisatie
Het Comenius Museum wordt gedragen door een bestuur (werkend op vrijwillige basis), een staf van bescheiden omvang (parttime directeur en parttime bureaumedewerker) en circa 30 vrijwilligers. Om aan de groeiende belangstelling en de geformuleerde ambities vorm te kunnen geven zal het netwerk van kennis en kennissen van het museum worden uitgebreid. Daarbij zal de bedrijfsvoering gericht zijn op samenwerking met externe partners en kostenefficiëntie om met beperkte budgetten zoveel mogelijk van de voornemens te realiseren.

Beloningsbeleid

De bestuursleden en leden van de Raad van Advies van de Stichting Comenius Museum ontvangen geen vacatiegeld. Zij worden in de gelegenheid gesteld kosteloos deel te nemen aan activiteiten die het Comenius Museum organiseert. Zij ontvangen geen andere vergoedingen dan feitelijk gemaakte onkosten die in direct verband staan met hun functioneren als bestuurslid c.q. lid van de Raad van Advies.

De directeur en bureaumedewerker ontvangen een salaris conform de CAO Welzijn. De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 3,50 euro per uur met een maximum tot 150 euro per maand of 1500 euro per jaar.