HomeOver ComeniusWerken van Comenius

Werken van Comenius

Het oeuvre van Comenius omvat meer dan 250 publicaties over Theologie, Filosofie, Politiek  en Pedagogiek. De Orbus Pictus, de basis voor het aanschouwelijk onderwijs en het onderwijs in eigen taal wordt tot een van de meest baanbrekende, werken op onderwijsgebied gerekend. Veel van zijn toonaangevende werken werden in Amsterdam gepubliceerd, waar toentertijd meer persvrijheid heerste dan elders in Europa. Comenius had hier zijn eigen drukkerij aan de prinsengracht.

Een chronologisch overzicht van zijn toonaangevende werken vindt u onderstaand.    

 • Brieven naar de hemel (Listové do nebe) (1619)
 • Droefenis op droefenis – Troost na troost (deel 1 en 2) (Truchlivý) (1624)
 • Het labyrint der wereld en het paradijs des harten (Labyrint svĕta a ráj srdce) (1631)
 • Het middelpunt der levenszekerheid (Centrum Securitatis) (1633)
 • Boheemse didactiek (Didactica) (geschreven 1628-1632, gepubliceerd 1849)
 • De geopende deur der talen (Janua linguarum reserata) (1631)
 • Informatorium der moederschool  (Informatorium školy mateřské) (1633)
 • Overzicht der fysica (Physicae Synopsis) (1633)
 • De bazuin van het genadejaar (Basuine des genaden jaar) (1632)
 • De herrezen Haggaï (Haggaeus redivivus) (1632)
 • Allesomvattende onderwijsleer (Didactica Magna) (1657)
 • Voorspelen van het comeniaans streven (Praeludia) (1637)
 • Voorloper der pansofie (Prodromus Pansophiae) (1639)
 • Toelichting bij het pansofisch streven (Dilucidatio) (1639)
 • Kenmerken der pansofie (Pansophiae Diatyposis) (1643)
 • De nieuwste taalmethode (Methodus linguarum novissima) (1649)
 • Testament  van de stervende moeder, de Broedergemeente (Kšaft umírající matky) (1650)
 • De school als spel (Schola ludus) (1656)
 • Verzamelde didactische werken (Opera didactica omnia) (1657)
 • Licht in de duisternis (Lux in tenebris) (1657)
 • De zichtbare wereld in beelden (Orbis pictus) (1658)
 • Licht uit de duisternis (Lux e tenebris) (1665)
 • De engel des vredes (Angelus pacis) (1667)
 • De weg van het licht (Via lucis) (1668)
 • Het enig nodige (Unum necessarium) (1668)
 • Het algemene beraad (Consultatio catholica) (geschreven 1645-1670, gepubliceerd 1966)